ANTECEDENTS I FONAMENTS JURÍDICS.

 

Primer: L’article 196 del RD Leg 2/2004 que aprova la Llei d’Hisendes Locals estableix:

Artículo 196. Funciones.

1. Son funciones encomendadas a la tesorería de las entidades locales:

a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones.

b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones.

d) Responder de los avales contraídos.

e) Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente numeradas..

 

 

Segon: Els articles 4.2 i 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions comercials estableixen:

 

“3. Els tresorers de les Corporacions Locals han d’elaborar, amb caràcter trimestral, un informe sobre el compliment dels terminis de pagament estipulats en la mateixa llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local. Aquest informe ha d’incloure el número i la quantitat global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint els terminis de pagament establerts a la llei.

4. Sens perjudici de la seva possible presentació i debat al plenari de la Corporació, aquest informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, a els de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquest òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes.”

 

 

Tercer: Les finalitats del Pla de disposició de fons són les següents:

 

  1. Establir els principis i criteris de prelació amb els que cal afrontar els pagaments de les obligacions degudament reconegudes pel consell comarcal.
  2. Aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments i una correcta estimació del finançament que es disposa, evitant l’aparició d’ineficiències en la distribució i gestió de les disponibilitats líquides.

 

Quart: Òrgan competent per a la seva aprovació

 

L’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, estableix: “L’expedició de les ordres de pagament haurà d’acomodar-se al Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria que s’estableixi pel president de la Corporació que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors.”

 

 

El Reial Decret 500/1990, de 20 d´abril, de desplegament del capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos, recull també la següent  referència al pla de disposició de fons:

"Art. 65.1. La expedición de las órdenes de pago se acomodará al plan de disposición de fondos que se establezca, con la periodicidad y vigencia que el mismo determine, por el Presidente de la Entidad o por el órgano competente facultado para ello en el caso de los Organismos autónomos dependientes.

2. El plan de disposición de fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores."

El fet que el Pla de Disposició de Fons hagi d´estar aprovat pel President de la Corporació, i que l´expedició de les ordres de pagament hagin d´acomodar-s´hi, comporta que les previsions incloses al Pla siguin quelcom més que una previsió a títol orientatiu, perquè esdevé un instrument limitador en quant al caràcter i la magnitud de les despeses a pagar, en funció de les previsions contingudes al Pla, instrument que caldrà tenir present en el moment de determinar quines obligacions han de ser ateses amb preferència en el moment d’acordar l’ordenació de pagaments, de conformitat amb les disposicions de tresoreria que en cada moment tingui la institució.

 

Com sigui que la normativa vigent no fixa quin ha de ser el termini d´abast temporal del Pla de Disposició de Fons, hem d´entendre que cada entitat local pot decidir sobre aquest extrem. La normativa tampoc no facilita cap model que ens indiqui la forma ni gairebé el contingut que ha de tenir al Pla de Disposició de Fons i és per això que cada entitat local podrà adaptar-lo de manera que respongui a les seves necessitats específiques.

 

De conformitat amb aquests antecedents i competències es formula el Pla de Disposició de fons del Consell Comarcal de l’Alt Camp amb el text següent:

 

 

PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP

 

 

Article primer: Principis generals de gestió de la tresoreria comarcal

 Els principis generals que regeixen la gestió dels cobraments i els pagaments de les entitats locals són els següents:

 

1. Principi d’unitat de caixa: L’art. 196 del RD Leg 2/2004 pel que s’aprova la Llei d’Hisendes locals, estableix que

 

Son funciones encomendadas a la tesorería(...)b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos...

 

2.- Principi de desafectació:  El “Plan General de contabilidad pública adaptado a la Administración Local, annex a la instrucció de comptabilitat, model normal, aprovada per Ordre del Ministerio de Economia y Hacienda, EHA/4041/04,  estableix en la seva primera part, dedicada al desenvolupament dels principis comptables, entre d’altres, el principi de desafectació, que defineix en els termes següents:

 

Principio de desafectación: con caràcter general, los ingresos de caràcter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados, el sistema contable debe reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.

 

3.- De conformitat amb aquestes dues normes, s’estableix el caràcter no finalista dels fons de tresoreria i en virtut d’això, els ingressos, un cop cobrats i  ingressats a la tresoreria del Consell, es podran utilitzar per a fer front al pagament de les obligacions pendents de forma no finalista, amb subjecció exclusiva a la prelació que s’estableix en el present pla de disposició de fons; en conseqüència qualsevol cobrament passarà a formar part de la tresoreria única del consell, des de la qual, s’atendran els pagaments, de conformitat amb les prelacions i ordres contingudes en la legislació general, i complementada per les regles, preferències i procediments contingudes en el present pla de disposició de fons comarcals.

 

4.- Excepcionalment, i tenint en consideració que el consell comarcal es finança majoritàriament amb subvencions o aportacions, que tenen naturalesa de finançament de caràcter afectat , s’estableix per la deguda coordinació d’aquest dos principis, el següents criteris:

 

a) Els ingressos afectats s’hauran de presentar, en el marc del pressupost i en la seva comptabilització, de forma que el sistema comptable permeti identificar la destinació que s’ha donat als esmentats ingressos afectats.

 

b) Aquesta afectació del finançament pressupostari, però,  no determinarà la necessitat de destinar-los, quan es cobrin,  al pagament exclusiu de les atencions que financien; inversament, per al pagament d’una obligació reconeguda, no cal recórrer exclusivament al cobrament de l’ingrés que el finança.

 

En definitiva, en aplicació del principi de la unitat de caixa i del de desafectació es podran atendre els pagaments atenent exclusivament a l’ordre que fixin les normes de prelació de pagaments, bé siguin aquestes de caràcter general, bé siguin aprovades específicament pel consell en el marc del seu Pla de disposició de fons. Les úniques excepcions a l’aplicació d’aquest principi general són les establertes a l’article segon del present pla.

 

 

Article segon: Supòsits de no aplicació del principi d’unitat de caixa ni de la prelació de pagaments.

 

El principi general de no afectació i d’unitat de caixa, serà de general aplicació, amb la única excepció que s’origina quan els esmentats ingressos i pagaments tinguin naturalesa no pressupostària.

 

En particular, tindran aquesta naturalesa no pressupostària

 

a) Els ingressos i pagaments derivats dels dipòsits  i fiances  de qualsevol naturalesa i concepte efectuats per tercers a la tresoreria del consell.

 

b) Els cobraments i pagaments que es derivin de la gestió delegada que fa el consell comarcal de les subvencions relatives al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya PUOSC, sempre i quan els ajuntaments o entitats beneficiaries hagin justificat davant del propi consell la realització de la obra que la subvenció financi i la Generalitat o l’òrgan competent n’hagi aprovat el pagament.

Mentre aquesta justificació i aprovació no es produeixi, el Consell podrà utilitzar transitòriament aquests fons per a la gestió ordinària de la seva tresoreria.

Un cop acreditat el dret dels deutors no pressupostaris, que en el cas dels pagaments del PUOSC consistirà en la presentació i aprovació de la certificació d’obra corresponent, el seu pagament passarà a ser prioritari, entrant en la prelació que s’indica en l’article següent en la posició que correspon al numero 6 , és a dir, immediatament després dels pagaments per impostos.

 

c) Pagaments derivats d’embargaments executats, per ordre i mandat d’altres administracions, al personal o als proveïdors del consell.

 

 

Article tercer.- Ordre de prelació dels pagaments atenent a la seva naturalesa econòmica

 3.1 Criteris generals

 

Els pagaments del Consell Comarcal de l’Alt Camp seran ordenats de conformitat amb els criteris generals següents:

 

a. Prelació inicial:

a.1 L’expedició de les ordres de pagament ha de respectar en tot cas la prioritat que estableix l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril que diu que “el pagament dels interessos i el capital del deute públic de les administracions públiques gaudirà de prioritat absoluta davant qualsevol altra despesa”.

a.2. Les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors tal i com disposa l’article 187 del RD Leg. 2/2004 passaran al segon lloc de prioritat.

b. Prelació ordinària: Després de la prelació inicial establerta al paràgraf anterior, les despeses seran ateses amb caràcter ordinari per al seu pagament i segons la seva naturalesa, de conformitat amb el mateix ordre que queda establert en el punt  2 subsegüent d’aquest mateix article.

c. Prelació temporal: Dins d’una mateixa categoria de despeses la seva atenció atendrà al criteri d’antiguitat, que serà acreditat en la forma prevista en l’article quart.

 

 

2.- Criteris específics pels que s’estableix l’ordre de la prelació ordinària dels pagaments generals del Consell:

 

En la distribució de fons per al pagament de les obligacions corporatives ordinàries, atenent a la seva naturalesa econòmica, tal i com ve definida en la ordre EHA/3565/2008 per la que s’estableix l’estructura dels pressupostos dels ens locals,  i en el seu defecte en la instrucció de comptabilitat, model normal, aprovat per Ordre EHA/3565/2008, es tindrà en compte l’ordre de prioritat ordinària que s’estableix a continuació i amb els següents criteris :

 

1.- CÀRREGA FINANCERA. Els pagaments corresponents als interessos i a  l’amortització dels préstecs vigents amb entitats de crèdit es faran efectius als venciments establerts en els quadres d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà respecte a les devolucions de les pòlisses de tresoreria que el consell concerti amb entitats financeres.

 

2.- NÒMINES. Les retribucions del personal s’abonaran el darrer dia del mes a que corresponguin. Prèvia la seva aprovació mitjançant el decret de la presidència corresponent. Les pagues extraordinàries s’abonaran el dia 22 dels mesos de juny i desembre.

 

3.- SEGURETAT SOCIAL.S’abonarà abans de finalitzar el mes corresponent, preferentment mitjançant el càrrec per domiciliació bancària.

 

4.- IMPOST SOBRE LA RENTA DE LES PERSONES FÍSIQUES(MODEL 110 i 115). S’abonaran com a màxim els dies 20 d’abril, 20 de juliol, 20 d’octubre i 20 de gener corresponent.

 

5.- IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (MODEL 303) I ALTRES TRIBUTSS’abonaran, en el seu cas, com a màxim els dies 20 d’abril, 20 de juliol, 20 d’octubre i 31 de gener corresponent. Si es presenten altres pagaments tributaris a l’aeat, tindran aquesta mateixa prioritat.

 

Quan per raó de manca de tresoreria no es poguessin atendre els pagaments per conceptes tributaris o amb la seguretat social, es procurarà sol·licitar els oportuns expedients d’ajornament o fraccionament, de forma que s’intenti evitar el caràcter deutor del consell davant d’aquests òrgans i ens de l’administració de l’estat.

 

6. PUOSC I DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS EN METÀL.LIC:Els pagaments a tercers beneficiaris de subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya en el marc exclusiu del PUOSC- Pla Únic d’ Obres i Serveis de Catalunya. Quan el Consell hagi utilitzat aquests fons per a l’atenció d’atencions ordinàries del propi consell, segons es disposa a l’article segon b), aquest haurà de realitzar aquests pagaments amb caràcter prioritari amb la prelació establerta en aquest punt. Idènticament es procedirà amb la devolució de dipòsits i fiances de tercers, i en general, per a qualsevol pagament d’ordres de tercers de caràcter extrapressupostari quan l’ ingrés figuri prèviament com a cobrament del consell.

 

7.- ASSEGURANCES.Les assegurances es faran efectives sempre amb anterioritat al seu venciment, evitant que en cap moment existeixi un actiu, persona o servei que no es trobi cobert per les oportunes assegurances.

 

8.- TRANSFERÈNCIES A L’ ORGANISMES AUTÒNOMS .  Inicialment es realitzarà la transferència quan  l’organisme en tingui necessitat per tal de poder atendre els seus pagaments ordinaris. Es procurarà en tot cas que els organismes no disposin de fons de tresoreria ociosos, de forma que la gestió de tresoreria es pugui dur a terme de forma centralitzada des del Consell Comarcal, tant per a les posicions deutores com creditores i procurant la màxima economicitat en la seva gestió, tant en la posició activa com passiva

 

9.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS.  Les  devolucions d’ingressos indeguts es faran efectives dins dels 20 dies següents a la recepció, a la Tresoreria del consell , de la comunicació interna de l’acord corresponent.

 

10.- PROVEÏDORS PER OBRES, SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS:En aquest punt s’atendran com a caràcter general totes les obligacions per tercers davant del consell i que venen documentades mitjançant factura .Els pagaments es satisfaran per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà d’acord amb la data d’entrada de la factura en el registre de factures del departament d’intervenció-comptabilitat, tenint preferència les factures més antigues en la forma indicada en el punt 3r. d’aquest article

 

11.- SUBVENCIONS.Per determinar la data de pagament de les subvencions es tindrà en compte la data presentació de la documentació justificativa per part dels beneficiaris al registre general de la institució comarcal. El criteri a seguir pel pagament és el d’antiguitat de la sol·licitud, de forma anàloga als venciments de les factures de proveïdors.

 

El gerent, com ordenador de pagaments, pot disposar que una subvenció es pagui abans del venciment corresponent. En aquest cas tindrà la consideració d’ “urgent”, i s’haurà de sol·licitar de forma escrita i motivada el pagament anticipat corresponent en el model establert als efectes per la Tresoreria .

 

En el cas d’ordres de pagament a favor d’un tercer que sigui alhora deutor del consell comarcal  s’iniciarà l’expedient de compensació de crèdit i dèbit a l’empara de la Llei General Tributària i reglaments de desenvolupament.

 

Es procurarà en tot cas evitar el pagament anticipat de subvencions, que tindrà en tot cas caràcter extraordinari.

 

12.- BESTRETES DE CAIXA FIXA I BESTRETES DE PERSONAL.La reposició de fons de la caixa del consell a les caixes habilitades per funcionar amb el sistema de bestreta de caixa fixa es farà dins dels 15 dies següents a l’acord corresponent. 13.- PAGAMENTS A JUSTIFICAR.Els pagaments a justificar, que tenen un caràcter excepcional, es faran efectius dins dels 15 dies següents a l’acord d’aprovació corresponent.

 

3.- Criteris temporals per a la determinació de les prelacions dels pagaments

 

Primer:- Una vegada determinat l’ordre de prelació de pagaments segons els criteris generals i els específics  i segons la seva naturalesa fixats en el present article, punts 1r i 2n. l’ordre final amb el que aquests seran atesos vindrà determinat per l’ordre temporal amb que s’hagin generat les obligacions, atenent al criteri de la data d’aprovació del reconeixement de la obligació (fase comptable “O”). Si aquestes obligacions provenen de factures que hagin estat aprovades via un reconeixement extrajudicial de crèdits en la forma disposada en l’article 60.2 del RD 500/90, la prelació temporal atendrà a la data de entrada al registre de la factura o del corresponent justificant del pagament, i , en el seu defecte, a la data de factura.

 

Segon.- La determinació dels pagaments es realitzarà, preferentment, de forma mensual. En el moment en què es determinin pagaments del consell caldrà aplicar les estipulacions d’aquest Pla, sense que el fet de la major antiguitat origini per si mateix un dret preferent de cobrament que no respecti les preferències i ordre establert al present article.

 

Tercer. En el cas de que existeixin pagaments pendents d’exercici tancats, com que aquest seran atesos amb caràcter preferent i dins  de la seva globalitat, seran pagats atenent els criteris de l’ apartat segon del present article.

 

Article quart.- compensació de deutes

En el cas d’ordres de pagament a favor d’un tercer que sigui alhora deutor del consell, per qualsevol concepte, es procedirà a la cancel·lació dels deutes recíprocs, fins a l’import coincident, mitjançant l’oportú expedient de compensació de crèdits,  a l’empara de la Llei General Tributària i reglaments de desenvolupament. En tot cas serà requisit necessari i suficient acordar aquesta forma de pagament mitjançant resolució de la Presidència, que serà l’òrgan en tot cas competent per acordar-lo.

 

Quan es cancel·lin deutes mitjançant compensació no serà necessari respectar les prelacions establertes en l’article 3r. del present Pla, atenent al fet que no impliquen mobilització de recursos de tresoreria

 

Article cinquè: Pagaments domiciliats.

 

Es procurarà que els pagaments domiciliats siguin els mínims imprescindibles i que es justifiquin mitjançant contractes d’adhesió en els que així s’hagi convingut o bé per que el seu caràcter repetitiu i la facilitat de gestió així ho aconselli.

 

Sense ànim exhaustiu els pagaments domiciliats seran entre altres:

 

NOM PROVEÏDOR

DIARI OFICIAL DE  LA GENERALITAT

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

ES BARS CAMPI

ES VAZQUEZ

COMPANYIES ASSEGURADORES

IBERBANDA

INTERESSOS I AMORTITZACIONS PRÉSTECS

IMPOSTOS I TRIBUTS

 

 

Article sisè.- Excepcions a la prelació de pagaments, competència per determinar-la  i motivació.

 

Per part de la tresoreria comarcal es proposarà sempre que els pagaments es realitzin als proveïdors seguint l’ordre de prelació general, específic i temporal previst en el present Pla.

 

Excepcionalment, la presidència del Consell, a proposta exclusiva de la Gerència,  podrà considerar, en l’acte d’ordenació del pagament, la conveniència o necessitat d’atendre algun determinat pagament  de forma anticipada al seu venciment general que li correspondria segons la prelació. Es considerarà un motiu de prioritat en el pagament que pot trencar la prelació general, específica i/o temporal:

  1. quan la manca de pagament pogués comprometre la continuïtat de la prestació per part del proveïdor.
  2. que no hi hagi cap altre proveïdor que la pugui prestar i conseqüentment, pogués quedar en suspens o seriosament compromesa la continuïtat del propi servei.
  3. quan la manca de pagament pogués resultar en la falta de compliment dels requisits essencials per a la percepció de subvencions, transferències i/o aportacions que financin aquestes actuacions, de forma que pogués comprometre’s la percepció de la subvenció o la seva falta de pagament pugui originar la revocació de la mateixa.

En aquests casos excepcionals, la Gerència, en l’acte d’ordenació dels pagaments, motivarà i acordarà les excepcions que pertoquin.

Si algun perceptor considerés que les prioritats acordades vulnerin la preferència que pugui tenir, podrà presentar l’oportuna reclamació al consell, fonamentant les consideracions en les que basa la seva pretensió. La resolució d’aquestes reclamacions serà competència de la presidència, i en cas que aquesta considerés la seva estimació, aquesta comportarà la inclusió del pagament pretès i estimat a la primera relació de pagaments que el consell realitzi.

 

Article setè.- SISTEMA I PROCEDIMENTS DE PAGAMENT.

 

El sistema general de pagament és la transferència bancària des de qualsevol dels comptes corrents de titularitat del Consell als comptes indicats pels perceptors, els quals constaran en el registre de tercers del consell comarcal, que a tal efecte porten el departament de Tresoreria i Intervenció, preferentment de forma integrada a l’aplicació de gestió comptable..

 

No obstant, els pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa es satisfaran en efectiu si per part de la tresoreria es considera que existeixen motius d’urgència degudament acreditats que justifiquen la utilització d’aquesta forma de pagament.

 

Per a les domiciliacions bancàries s’estarà al previst  a l’article cinquè. Les noves domiciliacions seran autoritzades per la Gerència

 

S’atendran pagaments mitjançant xec bancari només amb caràcter residual. En concret procedirà l’emissió de xecs

 

-          per a pagaments de retencions a treballadors en favor d’òrgans de l’administració de justícia en que així aquesta ho requereixi.

-          per a traspassos entre comptes del propi consell, quan no sigui possible o convenient fer-ho mitjançant transferència.

-          per a bestretes de caixa fixa

 

 

Els xecs s’emetran sempre amb caràcter nominatiu. En cap cas s’acceptarà l’emissió de xecs al portador, de forma inexcusable i sense excepcions.  Tampoc serà admissible la emissió de pagarés, lletres de canvi o qualsevol instrument financer que comprometi fons a termini del consell.

Si que seran procedents la cessió de crèdits de proveïdors del consell o de perceptors de subvencions en favor de tercers, sempre en les condicions que indiqui la legislació en vigor complementada amb les previsions que les Bases d’execució del Pressupost facin sobre aquest particular.

Si el Ple així ho aprovés, es podria establir el sistema de “confirming” com a sistema per  anticipar el pagament a proveïdors de les quantitats que se’ls hi deguin. Per a la selecció de l’entitat financera, es procedirà a sol·licitar com a mínim dues ofertes a entitats financeres amb les que el Consell hi tingui compte obert i es seleccionarà aquella que presenti condicions més avantatjoses.

Així mateix, s’autoritza a la Presidència a determinar la conveniència per utilitzar el sistema de “confirming” per a la percepció de deutes que altres tercers, incloses altres administracions públiques, puguin tenir en un moment donat envers el consell i que puguin significar la seva percepció anticipada.  Per a la selecció de l’entitat o entitats financeres caldrà sol.licitar com a mínim tres ofertes, que hauran d’incloure necessariament aquelles en les que el Consell hi tingui compte corrent obert.

 

Article vuitè.- Execució dels pagaments.

A mida que es disposi de  tresoreria i dels fons adients, i com a mínim amb caràcter mensual, la tresoreria formularà un pla de pagaments, en el que es recullin els pagaments pendents.

 

La determinació i selecció dels pagaments s’efectuarà atenent els criteris previstos en el present Pla de disposició de fons i es documentarà en la forma següent:

a)caldrà acompanyar un document elaborat per la intervenció en el que es detallin tots el pagaments pendents a la data en què s’ efectuï la selecció i planificació dels pagaments.

b)una proposta contenint els pagaments que es proposen, elaborada per la tresoreria  atenent exclusivament els criteris de prelació aprovats en el present pla.

c)  els dos documents anteriors seran elevats a la gerència la qual en disposarà la corresponent aprovació mitjançant la resolució oportuna.

d)quan la gerència consideri que cal introduir algun pagament addicional que signifiqui alguna excepció a la prelació de pagaments proposada, en redactarà la proposta oportuna , motivant-la degudament tal amb caràcter previ a la  seva aprovació mitjançant resolució de la pròpia Gerència.

e)la intervenció emetrà els oportuns documents comptables i ordres de transferència, que hauran d’estar signades necessariament, de forma mancomunada, pels funcionaris que desenvolupin les funcions de  ¨Tresorer, Interventor i Gerent.

 

Article novè .- Publicitat del present Pla.

 

El present pla serà inserit en el portal web del consell per a coneixement general.

 

Així mateix, els plecs de condicions i altres documents de compromís contractual faran esment als proveïdors de la seva existència, facilitant-los la informació d’accés al mateix per tal de que puguin conèixer el seu contingut i aplicació.

 

 

Article desè.- Entrada en vigor, modificació del Pla i facultat d’interpretació.

 

L’entrada en vigor del present pla serà efectiu amb la primera ordenació de pagaments que es formuli a partir de l’endemà del decret que l’aprovi.

 

La seva modificació podrà portar-se a terme en qualsevol moment, mitjançant Decret de la Presidència.  L’interventor i el Tresorer podran en qualsevol moment proposar a la presidència quantes variacions considerin procedents per a la millor gestió dels sistemes de pagament del consell i la millora de la seva eficàcia.

 

Idènticament es farà quan per alguna raó resulti necessari interpretar alguna disposició de les contingudes en el present Pla, essent facultat discrecional de la          Presidència sol·licitar els informes que consideri adients, especialment a la intervenció i tresoreria.

 

 

Valls, 14 de juny de 2012

 

La tresorera                      L’interventor                   El Conseller delegat d’Hisenda