D'acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisis sanitària ocasionada pel Covid-19, els terminis de presentació d'ofertes queden suspesos i es rependran en el moment en què perdi vigència el RD esmentat o, bé, les pròrrogues que se'n puguin acordar. Tanmateix, les empreses podran continuar presentant ofertes mitjançant l'eina de presentació telemàtica  d'ofertes.